Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voordat u de website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er een of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af. Dit of enig toekomstig bezoek aan deze website en/of gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Om gebruik te maken van deze website en de daarin aangebrachte toepassingen is registratie vereist, waarbij de gebruiker een persoonlijk wachtwoord gebruikt.

Artikel 1: Definities

Eigenaar: Verder te beschouwen als exploitant, eigenaar en beheerder van de website, hierna verder ook aan te duiden als Friendly Chats.
Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker.
Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het internet.
Gebruiker: De persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Friendly Chats geleverde diensten en/of producten.
 Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren die een gebruiker heeft verstrekt om zich zichtbaar te maken aan andere gebruikers.
Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat o.a. maar niet uitsluitend uit films, foto's, teksten en profielen.
Dienst: De door Friendly Chats aangeboden of geleverde mobiele telecommunicatie/sms-dienst die bestaat uit het ter beschikking stellen van content, in welke vorm dan ook.

 

Artikel 2: Werkingssfeer en voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden  voor Friendly Chats en de gebruiker.
Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op het gebruiken en bezoeken van deze website.
Waar bepalingen van deze voorwaarden nietig of nietig baar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht en wordt de vernietigbare c.q. nietige bepaling geconverteerd in een rechtens geldende bepaling dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de website

Deze website heeft als doel het om gebruikers te laten flirten met andere gebruikers. Met dien verstande dat de website zowel natuurlijk als fictieve, gemodereerde profielen bevat die bijdragen aan het entertainment doeleinde van de dienst, waarbij fysiek contact niet in alle gevallen mogelijk is en een gesprek kan worden gestuurd door een moderator/beheerder.
 Gebruik van de website en diensten die aangeboden worden via de website staan open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 Gebruiker kan een profiel aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de website worden doorgegeven of door de gebruiker zo nodig zelf worden aangepast op de eigen pagina's van de website.
Door de aanmelding af te ronden verstrekt de gebruiker aan Friendly Chats een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door gebruiker aan Friendly Chats is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Friendly Chats op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet- commercieel, in sub licentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op profielen.
Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van zijn/haar profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of onvolledig zijn, dient gebruiker zijn/haar gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Friendly Chats vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Friendly Chats het account tijdelijk of blijvend verwijderen van de website.
 Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal de gebruiker Friendly Chats direct op de hoogte brengen.
Friendly Chats kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account van de gebruiker.
Het op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze website is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Friendly Chats dan ook direct aangifte doen en het betreffende account verwijderen van de website.
 Het is niet toegestaan om inhoud die betrekking heeft op andere profielen te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van diensten voor de persoonlijke doeleinden en privé doeleinden van de gebruiker zelf.
Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud (tekst dan wel beeldmateriaal) te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van de website of met de geldende wetten, regels of fatsoensnormen.
Het is niet toegestaan om de website op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden.
Onder hetgeen in artikel 3.11 is bepaald, valt o.a.: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden ( waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal, de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'Mailbommen', computervredebreuk (hacken) via de website, vernieling, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen, het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag, het verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.
Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover de gebruiker via de website beschikt of beschikking kan hebben, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailingen aan personen over wiens gegevens gebruiker via de website beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', 'kettingbrieven', 'mailingen' of bulkverspreiding van e-mail aan gebruikers of voormalige gebruikers te zullen distribueren.
Het is gebruiker niet toegestaan om foto's van andere mensen dan zichzelf op de website te publiceren.
Friendly Chats behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.
Het is gebruiker niet toegestaan om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mailadressen of andere persoonlijke herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens in het profiel, berichten of op beeldmateriaal op te nemen.
Friendly Chats behoudt zich het recht voor om profielen of onderdelen van profielen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Friendly Chats spant zich maximaal in om de website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.
Gebruiker kan Friendly Chats op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de website of overige diensten van Friendly Chats.
Friendly Chats is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van profielen. De inhoud hiervan geeft de menig weer van de gebruiker. Sommige profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk.
Friendly ChatsMis niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de website.

 

Artikel 5: Content

De inhoud van externe links zoals deze kunnen worden geplaatst binnen het netwerk van Friendly Chats deze worden niet gecontroleerd. Daarvoor is de desbetreffende aanbieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Desondanks is Friendly Chats niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbare gestelde informatie.
 De content geeft de mening weer van de betreffende auteur. Personages, profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden is Friendly Chats aansprakelijk voor directe of in directe schade voortkomend uit het gebruik van de website. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van gebruikers.
Deze website heeft entertainment als doel, het is expliciet NIET het doel van deze website om fysieke afspraken tot stand te brengen.
Friendly Chats behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gesprekken op de website te sturen via zelf gecreëerde profielen. Dit zijn fictieve profielen waarmee geen fysieke afspraken mogelijk zijn.
Friendly Chats is niet verantwoordelijk voor profielen die in strijd zijn met de wet.
Friendly Chats heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van profielen permanent te controleren. Bij vermoedens van overtreding van de wet door een gebruiker zal Friendly Chats alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen van haar website te verwijderen.
Friendly Chats gebruikt o.a. websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derden de gebruiker door middel van hyperlinks naar de website stuurt.
Gebruiker verstrekt Friendly Chats een licentie (toestemming) voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de gebruiker zijn verstrekt.
Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Friendly Chats op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet- commercieel, in sub licentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op profielen. (Informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria 's etc.)

 

Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

Friendly Chats besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze website. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar het privacyreglement op deze website.
Tijdens het bezoek aan de website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de website en het optimaliseren/verbeteren van de website en/of overige diensten van Friendly Chats.
Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Friendly Chats noodzakelijk acht.
Friendly Chats besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.
Friendly Chats behoudt zich het recht voor om contactgegevens van gebruikers te anonimiseren indien deze contactgegevens aan andere profielen worden verzonden.
Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindig. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitengerechtelijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

 

Artikel 7: Tarieven en betaling

De gebruiker zal de voor de dienst (sommige categorieën) verschuldigde bedragen betalen aan de aanbieder van het mobiele netwerk waarmee de gebruiker een overeenkomst heeft. De te betalen tarieven zijn inclusief btw en exclusief eventuele andere overheidswege opgelegde heffingen verhoogd, tenzij anders vermeld.
De kosten voor het gebruik van de websites van Friendly Chats zijn geheel voor rekening en risico van de gebruiker.
De gegevens van Friendly Chats zijn beslissend voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen, tenzij door de gebruiker wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.
De gebruiker verleent de aanbieder van het mobiele netwerk een machtiging tot betaling voor de door Friendly Chats verleende dienst.
Betalingen kunnen plaatsvinden middels Ideal/paysafe/bankoverschrijving/paypal/Creditcard/Bancontact.

 

Artikel 8: Bedenktermijn

Friendly Chats biedt digitale diensten, waarop 14 dagen recht op ontbinding van de koop wordt gegeven. Indien gebruiker de aangeschafte diensten binnen deze 14 dagen gebruikt vervalt (voor dit deel) het recht van retour.
Restituties wordt binnen 14 dagen op de door gebruiker gebruikte betalingswijze teruggestort. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een telefonische betaling kan de gebruiker een bankrekening doorgeven. De herroeping termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de diensten zijn aangekocht.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet gebruiker Friendly Chats via een ondubbelzinnige verklaring (via het contactformulier op de website) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.
Gevolgen van de herroeping: Indien de gebruiker de overeenkomst herroept, ontvangt de gebruiker alle betalingen dit tot op dat moment zijn gedaan en waarvoor (nog) geen diensten zijn geleverd onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Friendly Chats op de hoogste is gesteld van de beslissing van de gebruiker de overeenkomst te herroepen, van Friendly Chats terug.
Friendly Chats betaalt te gebruiker terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de gebruiker de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.
Friendly Chats kan voor de terugbetaling redelijke kosten in rekening brengen.
Indien en voor zover binnen de wettelijke bedenktermijn de dienst gedeeltelijk is uitgevoerd, dan is Friendly Chats slechts gehouden het gedeelte van de dienst dat (nog) niet is uitgevoerd naar evenredigheid te vergoeden.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendommen

Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Friendly Chats of diens licentiegevers.
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Friendly Chats worden verveelvoudigd.
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website van deze website behoren toe aan Friendly Chats of haar licentiegevers.
Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Friendly Chats toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aanFriendly Chats en vrijwaren Friendly Chats derhalve van aanspraken van derden. Friendly Chats is derhalve o.a. gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.
Mocht Friendly Chats op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk makend materiaal of (vermeende) inbreuk makende links op de website dan behoudt Friendly Chats zich het recht voor om deze inhoud onmiddellijk te verwijderen van Friendly Chats.
Friendly Chats is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door schending van portretrechten van een gebruiker door een andere gebruiker, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Friendly Chats.
Gebruiker vrijwaart Friendly Chats voor eventuele claims (op grond van onrechtmatig handelen of welke grondslag dan ook) die gevolg zijn van het door gebruiker onrechtmatig handelen, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, het inbreuk maken op de rechten van andere gebruiker(s) en/of derden.

 

Artikel 10: Wijzigen in prijs en algemene voorwaarden

Friendly Chats heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigen. Als de gebruiker de website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft de gebruiker daarmee aan (stilzwijgend) met deze wijziging(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.
Friendly Chats wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de website of de algemene voorwaarden.

 

Artikel 11: Helpdesk

Indien er sprake is van klachten, vragen en/of opmerkingen dan kunnen deze via het contactformulier op de website worden verstuurd aan het supportteam van Friendly Chats.
Vragen die betrekking hebben op de website en waarvan het antwoordt op de website is te vinden, zullen niet worden beantwoord. Eventuele vragen dienen duidelijk en uitvoerig te worden gesteld, inclusief eventuele foutcodes of foutmeldingen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, privacyreglement of de disclaimer, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindigen en de gevolgen daarvan.

 

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken, geeft u aan akkoord te zijn.

Akkoord